Algemene voorwaarden
arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene voorwaarden Meubelpassie onderdeel van Parasolux

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

Parasolux: Parasolux VOF, tevens handelend onder de handelsnaam Meubelpassie, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Voorstevliet 28, 4251EX te Werkendam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 56864264.

Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Parasolux een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

Overeenkomst: iedere tussen Parasolux en de consument tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Parasolux zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de consument heeft verbonden tot de levering van producten en/of de uitvoering van werkzaamheden.

Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Parasolux en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Parasolux en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door Parasolux geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Parasolux op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een overeenkomst sluit.

Overeenkomst buiten de verkoopruimte: de overeenkomst als bedoeld in lid 4 tussen Parasolux en een consument die:

wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Parasolux en de consument op een andere plaats dan de verkoopruimte van Parasolux of waarvoor door de consument een aanbod is gedaan onder dezelfde omstandigheden; of

wordt gesloten in de verkoopruimte van Parasolux of met behulp van een middel voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van Parasolux is, in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Parasolux en de consument.

De bepalingen uit deze algemene voorwaarden omtrent de overeenkomst buiten de verkoopruimte, zoals wat betreft het recht van ontbinding, gelden niet indien de verbintenis van de consument tot betaling ten hoogste € 50,- bedraagt.

Verkoopruimte: iedere onverplaatsbare ruimte voor detailhandel waar Parasolux op permanente basis zijn activiteiten uitoefent, of iedere verplaatsbare ruimte voor detailhandel waar Parasolux gewoonlijk zijn activiteiten uitoefent.

Webwinkel/website: meubelpassie.nl.

Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Parasolux aan de consument te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, al dan niet volgens specificaties van de consument vervaardigde of bewerkte (maatwerk) keukens, parasols of meubels begrepen kunnen zijn.

Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Parasolux uit te voeren werkzaamheden, waaronder, niet-limitatief bedoeld, ontwerp-, project-, plaatsings- en/of montagewerkzaamheden begrepen kunnen zijn.

Ontwerpen: alle in fysieke en/of digitale vorm door Parasolux aan de consument geleverde resultaten naar aanleiding van de in opdracht van de consument uitgevoerde ontwerpwerkzaamheden, zoals schetsen en tekeningen.

Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand of overeenkomst buiten de verkoopruimte te ontbinden binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Parasolux gericht aan consumenten, en iedere tussen Parasolux en een consument tot stand gekomen overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

Elk aanbod van Parasolux is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Parasolux kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de consument.

De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Parasolux dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De consument kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Parasolux dat is gebaseerd op door de consument verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

De in het aanbod van Parasolux weergegeven en/of beschreven producten, alsook de daarin beschreven projecten, kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt (op)geleverd. In dit verband wordt gewezen op de toepasselijkheid van artikel 8. Voorts kunnen de overeen te komen prijzen afwijken van de prijzen die in folders, brochures of andere uitingen van Parasolux zijn vermeld. Druk- en zetfouten worden voorbehouden, evenals onjuistheden in beschrijvingen van producten en projecten.

Iedere overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 1 en onverminderd het bepaalde in het volgende lid, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de consument afwijkt van het aanbod van Parasolux, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Parasolux anders aangeeft.

Een overeenkomst op afstand wordt, behoudens het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door Parasolux aan de consument bevestigd. Parasolux behoudt zich te allen tijde het recht voor om een overeenkomst die niet middels de webwinkel wordt gesloten, slechts aan te gaan onder voorbehoud van ondertekening door de consument van de daartoe door Parasolux opgemaakte offerte.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Parasolux nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Indien de consument de overeenkomst namens een ander sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De consument is naast deze ander hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

De consument staat ervoor in dat hij, al dan niet op verlangen van Parasolux, alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Parasolux voorgeschreven wijze, aan Parasolux verstrekt. De consument staat in voor de juistheid van deze informatie.

Voorts dient de consument Parasolux steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De consument neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

Indien de consument de nakoming van enige op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst overlaat aan derden, is de consument jegens Parasolux aansprakelijk voor de deugdelijke nakoming daarvan door deze derden.

ARTIKEL 5. | DERDEN BIJ UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Parasolux is te allen tijde bevoegd de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, zoals montagewerkzaamheden op locatie van de consument, geheel of gedeeltelijk over te laten aan niet aan hem ondergeschikte zelfstandige hulppersonen. In een voorkomend geval komt de keuze van bepaalde hulppersonen uitsluitend toe aan Parasolux.

Parasolux is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door hem bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen.

Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de hulppersonen als bedoeld in de vorige twee leden. Derhalve kunnen deze hulppersonen, voor zover de krachtens de overeenkomst geldende rechten c.q. verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Parasolux, jegens de consument een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij zelf partij bij de overeenkomst.

ARTIKEL 6. | LEVERING VAN PRODUCTEN

In geval de wijze van levering niet uitdrukkelijk is overeengekomen of uit de strekking van de overeenkomst voortvloeit, is Parasolux gerechtigd de wijze van levering te bepalen.

In geval van bezorging, al dan niet inclusief plaatsing en/of montage, worden de producten geleverd op het door de consument opgegeven afleveradres. Bij gebreke van een afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. In geval van bezorging bepaalt Parasolux de wijze van verzending van de producten.

Parasolux bepaalt, behoudens in geval levering ex works (af fabriek) geschiedt, de wijze van verpakking van de producten.

Parasolux behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.

Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen, dan wel in geval van plaatsings- en/of montagewerkzaamheden, het werk door of namens Parasolux is opgeleverd.

Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de consument nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Parasolux verschuldigde bedragen te voldoen.

Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de consument is toe te rekenen, zal Parasolux de producten voor rekening van de consument opslaan, onverminderd de verplichting van de consument tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Parasolux verschuldigde bedragen. De in verband met de niet in ontvangstname door de consument zoals hier bedoeld, te maken opslagkosten, extra vrachtkosten e.d. komen dan ook voor rekening van de consument. Ook indien opslag plaatsvindt op eigen locatie van Parasolux is de consument opslagkosten verschuldigd. Deze kosten worden door Parasolux naar redelijkheid vastgesteld.

In het geval dat de consument de afname van de producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de consument op eerste verzoek van Parasolux mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Parasolux is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de consument, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de consument tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Parasolux verschuldigde bedragen, waaronder mede begrepen de kosten als bedoeld in het vorige lid.

ARTIKEL 7. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN OP LOCATIE VAN DE CONSUMENT

Het bepaalde in dit artikel is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, van toepassing op de overeenkomst die (mede) voorziet in uitvoering van werkzaamheden, zoals plaatsings- en/of montagewerkzaamheden, op locatie van de consument dan wel een andere door hem aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie.

Voor zover dat voor de uitvoering van de werkzaamheden relevant is, is de consument tijdig vóór de uitvoering daarvan verantwoordelijk voor het zorgdragen voor:

een vrij toegankelijke werkplek;

een plaats van uitvoering die geschikt is voor de uitvoering van de werkzaamheden;

voldoende gelegenheid voor de aanvoer en/of opslag van zaken die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en bij de uitvoering van de werkzaamheden te plaatsen, te monteren of anderszins te verwerken producten;

de aanwezigheid van alle voor de uitvoering van de werkzaamheden in redelijkheid door Parasolux gewenste zaken en voorzieningen, zoals elektriciteit;

het verkrijgen van toegang door de, door Parasolux tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering van de werkzaamheden;

het treffen en handhaven van alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen voor zover dat redelijkerwijs van de consument kan worden gevergd.

De door Parasolux tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen.

De consument staat in voor de tijdige verkrijging van alle eventueel benodigde goedkeuringen van derden. De consument vrijwaart Parasolux van alle aanspraken (van derden) wegens het ontbreken daarvan.

Indien de consument tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is Parasolux, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de eventueel daardoor ontstane wachturen en/of overige geleden schade door te berekenen aan de consument.

ARTIKEL 8. | TOLERANTIES

In het aanbod van Parasolux, de overeenkomst als zodanig, in (concept)ontwerpen en/of anderszins door Parasolux kenbaar gemaakte eigenschappen van het (op) te leveren, ongeacht of het (op) te leveren volgens specificaties van de consument wordt of is ontworpen (maatwerk), kan op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd c.q. gerealiseerd. Als ondergeschikte punten worden onder meer aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen, zoals kleuren, maten en gewichten, welke voor de consument redelijkerwijs niet bezwarend zijn en die door hem redelijkerwijs behoren te worden geduld. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen biedt voor de consument geen grond voor reclames, geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de waarde van het (op)geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

ARTIKEL 9. | TERMIJNEN

Parasolux spant zich in om de uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de consument heeft verbonden na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Parasolux treedt niet eerder in dan nadat de consument Parasolux schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Parasolux na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

Indien Parasolux voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de consument te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen als bedoeld in het vorige lid, niet eerder aan dan nadat Parasolux deze gegevens heeft ontvangen.

ARTIKEL 10. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

Werkzaamheden, zoals projecten, plaatsings- en montagewerkzaamheden, worden als opgeleverd beschouwd indien:

aan de consument is meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid, of;

het op te leveren door de consument in gebruik is genomen.

Is ten aanzien van een gedeelte van de werkzaamheden medegedeeld dat deze zijn voltooid, is redelijkerwijs kenbaar dat de werkzaamheden ten aanzien van een gedeelte daarvan zijn voltooid, dan wel neemt de consument een deel van het op te leveren in gebruik, dan geldt dat gedeelte als opgeleverd.

Bij oplevering van de werkzaamheden dient de consument direct te onderzoeken of de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs voor de consument zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering aan Parasolux te worden gemeld.

Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de consument redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk bij Parasolux te worden gemeld.

Voor zover de overeenkomst een consumentenkoop betreft, vervalt het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake die consumentenkoop indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Parasolux is geklaagd.

Indien de consument niet tijdig of niet op de daartoe voorgeschreven wijze klaagt, vloeit er voor Parasolux uit een dergelijke klacht van de consument geen enkele verplichting voort.

Ook indien de consument tijdig en op de daartoe voorgeschreven wijze klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan Parasolux bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 11. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

De eventueel door de fabrikant of importeur van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, dan wel de uitdrukkelijk door Parasolux op de overeenkomst, zoals middels offertes of facturen, van toepassing verklaarde garantie, is van toepassing, met dien verstande dat een door Parasolux, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten op grond van zogenoemde non-conformiteit jegens Parasolux kunnen doen gelden.

Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van een product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Parasolux dan wel zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Parasolux, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Parasolux zijn uitgevoerd.

Geen garantie is van toepassing ten aanzien van glas, verkleuring van stoffen of hout, alsmede ondergeschikte kleurafwijkingen van stoffen, hout of andere materialen.

Garantie geldt slechts bij blootstelling van de producten aan normale omstandigheden en gebruik waartoe de producten volgens de overeenkomst zijn bestemd. Tenzij ten aanzien van deze bestemming anders is overeengekomen, geldt garantie slechts bij normaal gebruik.

Op aanspraken als in de vorige leden van dit artikel bedoeld, kan door de consument slechts een beroep worden gedaan indien de consument aan al zijn uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.

In geval van een geldige garantieaanspraak van de consument, maakt hij, naar keuze van Parasolux, uitsluitend aanspraak op herstel of vervanging van het (op)geleverde door of namens Parasolux. Herstel dan wel vervanging geldt voor Parasolux als volledige schadeloosstelling.

ARTIKEL 12. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND EN BUITEN DE VERKOOPRUIMTE

Dit artikel vindt uitsluitend toepassing op overeenkomsten op afstand en overeenkomsten buiten de verkoopruimte.

Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand dan wel overeenkomst buiten de verkoopruimte tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.

De consument kan de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Parasolux aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Parasolux. Zo spoedig mogelijk nadat Parasolux in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand c.q. buiten de verkoopruimte te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Parasolux de ontbinding van de overeenkomst op afstand c.q. buiten de verkoopruimte per e-mail bevestigen.

Gedurende de termijn als bedoeld in lid 2 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de betreffende producten en de verpakking daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Parasolux terug leveren c.q. beschikbaar stellen.

De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Parasolux is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betalingen.

Teruglevering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand c.q. buiten de verkoopruimte conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden. In geval van een overeenkomst buiten de verkoopruimte zal Parasolux de producten op zijn kosten afhalen indien de producten bij het sluiten van die overeenkomst bij de consument thuis zijn afgeleverd en de producten naar hun aard niet met de gewone post kunnen worden teruggezonden.

Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.

Parasolux zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen, minus de eventuele waardevermindering en de eventuele kosten als bedoeld in het volgende lid, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte aan de consument terugbetalen, mits de producten door Parasolux zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de overeenkomst het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Parasolux niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Parasolux aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

Indien werkzaamheden, zoals ontwerp- of montagewerkzaamheden, plaatsvinden gedurende de bedenktijd als bedoeld in lid 2, geschiedt dit slechts op uitdrukkelijk verzoek van de consument. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een zodanig verzoek, is de consument Parasolux een bedrag voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden verschuldigd. Het bedrag dat de consument is verschuldigd wordt vastgesteld op grond van een redelijke verhouding tot de overeengekomen totaalprijs. Als de totale prijs excessief is, wordt het door de consument verschuldigde bedrag berekend op basis van de marktwaarde van de uitgevoerde werkzaamheden.

ARTIKEL 13. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument komt het recht van ontbinding als bedoeld in het vorige artikel niet toe in geval van:

een consumentenkoop betreffende de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;

een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.

ARTIKEL 14. | OVERMACHT

Parasolux is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Indien Parasolux bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt, gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren.

Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 15. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

Parasolux is, indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de consument zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Parasolux ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de consument ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de consument schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de consument zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

Indien de consument in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de consument anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Parasolux gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de consument reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Parasolux verschuldigde bedragen heeft gesteld.

De consument is verplicht de schade die Parasolux ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

Indien Parasolux de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de consument terstond opeisbaar.

ARTIKEL 16. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

Het aanbod van Parasolux geeft een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, de verkoopprijs van producten, en ten aanzien van de uitvoering van werkzaamheden, een vaste aanneemsom. Eventueel meerwerk wordt na voorafgaand overleg uitgevoerd tegen het gebruikelijke door Parasolux gehanteerde uurtarief. Eventueel bijkomende kosten, zoals reis- en verblijfskosten, worden uitdrukkelijk overeengekomen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de kosten van verzending van de producten door een postorderbedrijf, voor rekening van de consument.

In geval ten aanzien van ontwerpwerkzaamheden als zodanig geen prijs is bedongen, wordt geacht dat het op te leveren ontwerp door of namens Parasolux wordt gerealiseerd, tegen betaling van de daarbij behorende prijs. Parasolux is gerechtigd alsnog een naar redelijkheid vast te stellen prijs voor de ontwerpwerkzaamheden te vorderen indien de consument na totstandkoming van de ontwerpopdracht het ontwerp zelf realiseert of wenst te realiseren, daarvoor zonder tussenkomst van Parasolux een derde inschakelt dan wel anderszins nalaat Parasolux het ontwerp te (doen) realiseren.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt zoveel mogelijk de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventueel bijkomende kosten.

Tenzij ter zake anders uitdrukkelijk is overeengekomen, is Parasolux gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen, met dien verstande dat:

in geval van een consumentenkoop Parasolux de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs;

in het kader van een overeenkomst buiten de verkoopruimte pas na het verstrijken van de ontbindingstermijn nakoming kan worden gevorderd van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis van de consument tot betaling.

Betaling ten tijde van de feitelijke (op)levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.

Zolang de consument jegens Parasolux in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende betalingsverplichting, is Parasolux niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst. In geval de consument een op hem rustende verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt en van welke nakoming enige betaling afhankelijk wordt gesteld, dan wel in geval van faillissement van of toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de consument, zijn alle vorderingen op de consument onmiddellijk opeisbaar.

Betaling van webwinkelbestellingen dient te geschieden op één van de daartoe door Parasolux aangewezen betaalmethoden. Voor het overige geschiedt betaling middels overboeking, binnen de door Parasolux op de factuur vermelde termijn, op de overigens door Parasolux voorgeschreven wijze. Parasolux hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, doch kan daarvan in individuele gevallen afwijken.

Parasolux is gerechtigd de aan de consument toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan hem beschikbaar te stellen.

Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de consument intreedt, is de consument, over het openstaande bedrag, de dan gelden wettelijke rente verschuldigd.

Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de consument aan Parasolux verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de consument. Ter zake zal ten nadele van de consument niet worden afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

In geval van betalingsverzuim van de consument, zal Parasolux niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Parasolux, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 10 en 11, is Parasolux na de (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde. In het bijzonder draagt de consument zelf de schade veroorzaakt door en/of die verband houdt met:

onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens;

ongeschiktheid van de (on)roerende zaken van de consument waarop de werkzaamheden betrekking hebben;

gebreken aan of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door consument ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst eventueel ter beschikking zijn gesteld;

door de consument voorgeschreven constructies of materialen dan wel door de consument of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in de werkzaamheden;

iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de consument die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede;

een andere omstandigheid die niet aan Parasolux kan worden toegerekend.

Parasolux is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de producten de aansprakelijkheid draagt volgens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid.

Parasolux is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Parasolux is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5 van dit artikel, jegens de consument slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de consument lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Parasolux in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.

Mocht Parasolux aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Parasolux te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De consument dient Parasolux hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Parasolux ter zake vervalt.

De aansprakelijkheid van Parasolux is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Parasolux betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Parasolux nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat onder de betreffende omstandigheden, op basis van de door Parasolux afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Parasolux dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Parasolux bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan de consument toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

De consument vrijwaart Parasolux van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Parasolux toerekenbaar is.

In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Parasolux.

ARTIKEL 18. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door Parasolux geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de consument al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

Het is de consument verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht Parasolux hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

De consument geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Parasolux of de door Parasolux aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Parasolux is bij verzuim van de consument gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de consument.

Als de consument, nadat de producten door Parasolux aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de consument zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 19. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Parasolux dan wel zijn licentiegevers, behouden zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hen vervaardigde en geleverde ontwerpen, gebruikte merk- en handelsnamen en gehanteerde werkwijzen en methoden, één en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van deze goederen van de consument zelf of van derden. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend aan Parasolux dan wel zijn licentiegevers voorbehouden.

De consument verplicht zich de goederen als bedoeld in het vorige lid slechts aan te wenden voor het door beide partijen beoogde gebruik en slechts voor zover dit gelet op de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijk is. De consument zal deze goederen niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken anders dan in verband met toepassing van de vorige zin.

Onverminderd het bepaalde in artikel 16.3, is de consument uitsluitend gerechtigd de door of namens Parasolux geleverde ontwerpen zonder tussenkomst van Parasolux te (doen) realiseren, indien de consument aan al zijn (betalings)verplichtingen uit de aan Parasolux verstrekte ontwerpopdracht heeft voldaan.

Het is de consument niet toegestaan de door Parasolux geleverde ontwerpen geheel of gedeeltelijk te (doen) herhalen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parasolux. Parasolux kan aan zijn toestemming bijzondere voorwaarden verbinden, zoals betaling van een redelijke vergoeding.

In geval van een inbreuk op het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, behoudt Parasolux zich alle rechten voor die hem krachtens de wet en overeenkomst toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door hem vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 20. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Parasolux.

Bij Parasolux ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien, in het kader van een overeenkomst op afstand, een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 21. | SLOTBEPALINGEN

Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.